Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

O nama | Članovi | Raspoloživa aparatura | Istorijat

O nama

U okviru Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu deluju dve istraživačke grupe. Laboratorija za rendgensku difrakciju »Dr Bela Ribar« nalazi se na Departmanu za fiziku i opremljena je savremenom opremom za ispitivanje monokristalnih i praškastih uzoraka. Laboratorija za koordinacionu hemiju se nalazi na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i članovi grupe koriste rendgensku strukturnu analizu monokristala kao jednu od metoda karakterizacije sintetisanih jedinjenja.

Članovi

Dr Srđan Rakić

Redovni profesor
srdjan.rakic@df.uns.ac.rs

 • Nanostrukturni materijali
 • Rendgenska strukturna analiza monokristala


Dr Agneš Kapor

Redovni profesor u penziji
akapor@df.uns.ac.rs

 • Rendgenska strukturna analiza monokristala
 • Identifikacija i fazna analiza na nano, praškastim i amorfnim materijalima
 • Nekovalentne međumolekulske interakcije u kristalima

Dr Olivera Klisurić

Redovni profesor
olivera.klisuric@df.uns.ac.rs

 • Rendgenska strukturna analiza monokristala
 • Medicinska fizika

Dr Ljiljana Vojinović Ješić

Redovni profesor
ljiljana.vojinovic-jesic@dh.uns.ac.rs

 • Koordinaciona hemija

Dr Marko Rodić

Vanredni profesor
marko.rodic@dh.uns.ac.rs

 • Rendgenska strukturna analiza monokristala
 • Strukturna hemija koordinacionih jedinjenja

Dr Mirjana Radanović

Vanredni profesor
mirjana.lalovic@dh.uns.ac.rs

 • Koordinaciona hemija
 • Rendgenska strukturna analiza monokristala

Dr Vidak Raičević

Asistent
vidak.raicevic@mf.uns.ac.rs

 • Organometalna hemija
 • Hemija prirodnih proizvoda


Msr Nikola Radnović

Asistent
nikola.radnovic@dh.uns.ac.rs

 • Adsorpcioni procesi
 • Molekulska spektroskopija
 • Međumolekulske interakcije
 • Sinteza metalo-organskih mreža
 • Rendgenska strukturna analiza

Msr Milica Bogdanović

Istraživač pripravnik
milica.bogdanovic@dh.uns.ac.rs

 • Rendgenska strukturna analiza monokristala
 • Sinteza koordinacionih polimera
 • Sinteza metal-organskih mreža
 • Molekulska spektroskopija

Msr Marijana Kostić

Istraživač pripravnik
marijana.kostic@dh.uns.ac.rs

 • Sinteza i fizičko-hemijska karakterizacija novih kompleksnih jedinjenja sa bioaktivnim Šifovim bazama

Raspoloživa aparatura

 • Difraktometarski sistem za monokristal Gemini S (nekada Oxford Diffraction, sada Agilent Technologies) opremljen sa dva izvora zračenja (Cu  i Mo ) i jedinicom za hlađenje uzoraka pomoću tečnog azota Cryojet HT system  koja omogućava rad na temperaturama 90–490 K.
« од 5 »
 • Rigaku MiniFlex 600 difraktometar za kvalitativnu i kvantitatinvu analizu polikristalnih uzoraka
RigakuMiniFlex
 • Visokotemperaturska komora Anton Paar HTK2 za praškaste uzorke sa vakuum pumpom Edwards.
 • DuPont DEA 2970 dielektrometar za određivanje dielektričnih svojstava materijala.
DuPont DEA 2970 dielektrometar
 • Thermo Scientific DXR Ramanov mikroskop za karakterizaciju organskih i neorganskih uzoraka Ramanovim rasejanjem.
Thermo Scientific DXR Ramanov mikroskop
 • Carl Zeiss Jena polarizacioni optički mikroskop, za analizu transparentnih uzoraka u transmisionom modu.
Carl Zeiss Jena polarizacioni optički mikroskop
 • UV/VIS spektrofotometar, Analytik Jena Specord 205, za spektralnu analizu rastvora u ultraljubičastoj, vidljivoj i bliskoj infracrvenoj oblasti.
Analytik Jena Specord 205 UV/VIS spektrofotometar
 • Philips PW1700 difraktometar za kvalitativnu i kvantitatinvu analizu polikristalnih uzoraka.
Philips PW1700 difraktometar
 • Visokonaponski generator Seifert ID3000 sa automatskim goniometrom za praškaste uzorke Seifert MZ IV i goniometrom za praškaste uzorke Philips PW1050/25
 • Weissenberg-ova kamera STOE & CIE
 • Debye-Scherrer-ove kamere
 • Precesiona kamera
 • Gandolfi kamera

Istorijat

Laboratorija za rendgensku difrakciju osnovana je 1973. godine u okviru Instituta za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Direktor Instituta dr Slobodan Carić inicirao je formiranje ove Laboratorije u okviru predmeta Fizika čvrstog stanja na završnoj godini studija fizike. Osnivač i glavni nosilac aktivnosti i rada same Laboratorije je bio dr Bela Ribar koji je doktorirao na Departmanu za kristalografiju u Bernu, Švajcarska.

Intenzivnim i višegodišnjim radom u koji je uključivao mlade ljude, dr Bela Ribar je oformio prepoznatljivu grupu uglavom diplomiranih fizičara koji su se bavili kristalografijom. Većina njih je odbranila magistarske radove iz kristalografije, a u okviru postdiplomskih studija na fizici u Beogradu na smeru Fizika kondenzovanog stanja. Većina doktorskih disertacija je odbranjena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Time je formiran tim strucnjaka koji se i danas bavi raznim oblastima kristalografije. Za razvoj ove discipline kao i razvoj interdisciplinarnosti kristalografije u ostalim naukama najviše zasluge pripale su Prof. Beli Ribaru koji je 1987. godine izabran za dopisnog člana Srpske akademije nauka i čijom zaslugom ova Laboratorija i danas postoji u malo izmenjenoj formi i pod nazivom »Dr Bela Ribar« upravo u ime i sećanje na njenog osnivača.

O nama | Članovi | Raspoloživa aparatura | Istorijat