Prirodno-matematički fakultet u Novom Sadu

PMFNS-1

O nama | Članovi | Raspoloživa aparatura | Istorijat

O nama

U okviru Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu deluju dve istraživačke grupe. Laboratorija za rendgensku difrakciju »Dr Bela Ribar« nalazi se na Departmanu za fiziku i opremljena je savremenom opremom za ispitivanje monokristalnih i praškastih uzoraka. Laboratorija za koordinacionu hemiju se nalazi na Departmanu za hemiju, biohemiju i zaštitu životne sredine i članovi grupe koriste rendgensku strukturnu analizu monokristala kao jednu od metoda karakterizacije sintetisanih jedinjenja.

Članovi

Dr Srđan Rakić

Redovni profesor
srdjan.rakic@df.uns.ac.rs

 • Nanostrukturni materijali

 • Rendgenska strukturna analiza monokristala

Dr Agneš Kapor

Redovni profesor
akapor@df.uns.ac.rs

 • Rendgenska strukturna analiza monokristala

 • Identifikacija i fazna analiza na nano, praškastim i amorfnim materijalima

 • Nekovalentne međumolekulske interakcije u kristalima

Dr Željka Cvejić

Vanredni profesor
zeljka.cvejic@df.uns.ac.rs

 • Nanostrukturni materijali

 • Rendgenska strukturna analiza monokristala

Dr Maja Stojanović

Vanredni profesor
maja.stojanovic@df.uns.ac.rs

 • Tečni kristali

 • Rendgenska stukturna analiza monokristalnih i polikristalnih uzoraka

Dr Olivera Klisurić

Vanredni profesor
olivera.klisuric@df.uns.ac.rs

 • Rendgenska strukturna analiza monokristala

 • Medicinska fizika

Mr Stevan Jankov

Istraživač saradnik
stevan.jankov@df.uns.ac.rs

 • Nanostrukturni materijali

 • Rendgenska strukturna analiza monokristala

Dr Miroslav Cvetinov

Istraživač-saradnik
miroslav.cvetinov@df.uns.ac.rs

 • Fazni prelazi kod tečno-kristalnih supstanci

 • Rendgenska strukturna analiza meke materije (polimera i tečno-kristalnih supstanci)

Dr Vukadin Leovac

Redovni profesor
vukadin.leovac@dh.uns.ac.rs

 • Koordinaciona hemija

 • Tiosemikarbazoni

Dr Marko Rodić

Docent
marko.rodic@dh.uns.ac.rs

 • Rendgenska strukturna analiza monokristala

 • Strukturna hemija koordinacionih jedinjenja

MRadanovic

Dr Mirjana Radanović

Docent
mirjana.lalovic@dh.uns.ac.rs

 • Koordinaciona hemija

 • Rendgenska strukturna analiza monokristala

Dr Ljiljana Vojinović Ješić

Redovni profesor
ljiljana.vojinovic-jesic@dh.uns.ac.rs

 • Koordinaciona hemija

Raspoloživa aparatura

 • Difraktometarski sistem za monokristal Gemini S (nekada Oxford Diffraction, sada Agilent Technologies) opremljen sa dva izvora zračenja (Cu  i Mo ) i jedinicom za hlađenje uzoraka pomoću tečnog azota Cryojet HT system  koja omogućava rad na temperaturama 90–490 K.

[metaslider id=28]

 

 • Rigaku MiniFlex 600 difraktometar za kvalitativnu i kvantitatinvu analizu polikristalnih uzoraka

RigakuMiniFlex

 

 • Visokotemperaturska komora Anton Paar HTK2 za praškaste uzorke sa vakuum pumpom Edwards.

 

 • DuPont DEA 2970 dielektrometar za određivanje dielektričnih svojstava materijala.

DuPont DEA 2970 dielektrometar

 

 • Thermo Scientific DXR Ramanov mikroskop za karakterizaciju organskih i neorganskih uzoraka Ramanovim rasejanjem.

Thermo Scientific DXR Ramanov mikroskop

 

 • Carl Zeiss Jena polarizacioni optički mikroskop, za analizu transparentnih uzoraka u transmisionom modu.

Carl Zeiss Jena polarizacioni optički mikroskop

 

 • UV/VIS spektrofotometar, Analytik Jena Specord 205, za spektralnu analizu rastvora u ultraljubičastoj, vidljivoj i bliskoj infracrvenoj oblasti.

Analytik Jena Specord 205 UV/VIS spektrofotometar

 

 • Philips PW1700 difraktometar za kvalitativnu i kvantitatinvu analizu polikristalnih uzoraka.

Philips PW1700 difraktometar

 • Visokonaponski generator Seifert ID3000 sa automatskim goniometrom za praškaste uzorke Seifert MZ IV i goniometrom za praškaste uzorke Philips PW1050/25
 • Weissenberg-ova kamera STOE & CIE
 • Debye-Scherrer-ove kamere
 • Precesiona kamera
 • Gandolfi kamera

Istorijat

Laboratorija za rendgensku difrakciju osnovana je 1973. godine u okviru Instituta za fiziku, Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu. Direktor Instituta dr Slobodan Carić inicirao je formiranje ove Laboratorije u okviru predmeta Fizika čvrstog stanja na završnoj godini studija fizike. Osnivač i glavni nosilac aktivnosti i rada same Laboratorije je bio dr Bela Ribar koji je doktorirao na Departmanu za kristalografiju u Bernu, Švajcarska.

Intenzivnim i višegodišnjim radom u koji je uključivao mlade ljude, dr Bela Ribar je oformio prepoznatljivu grupu uglavom diplomiranih fizičara koji su se bavili kristalografijom. Većina njih je odbranila magistarske radove iz kristalografije, a u okviru postdiplomskih studija na fizici u Beogradu na smeru Fizika kondenzovanog stanja. Većina doktorskih disertacija je odbranjena na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. Time je formiran tim strucnjaka koji se i danas bavi raznim oblastima kristalografije. Za razvoj ove discipline kao i razvoj interdisciplinarnosti kristalografije u ostalim naukama najviše zasluge pripale su Prof. Beli Ribaru koji je 1987. godine izabran za dopisnog člana Srpske akademije nauka i čijom zaslugom ova Laboratorija i danas postoji u malo izmenjenoj formi i pod nazivom »Dr Bela Ribar« upravo u ime i sećanje na njenog osnivača.