Tehnološko-metalurški fakultet — Beograd

TMF

O nama | Članovi | Raspoloživa oprema | Istorijat

O nama

Na Katedri za opštu i neorgansku hemiju Tehnološko-metalurškog fakulteta Univerziteta u Beogradu formirana je istraživačka grupa pod rukovodstvom prof. dr Dejana Poletija. Naučno-istraživački rad ove grupe odvija se u više oblasti: hemija koordinacionih jedinjenja i kristalno inženjerstvo, hemija čvrstog stanja, nauka o materijalima, različite oblasti kristalografije (rendgenska strukturna analiza monokristala, polikristalnih, polimernih i nanomaterijala).

Članovi

DejanPoleti

Dr Dejan Poleti

Redovni profesor
dejan@tmf.bg.ac.rs

 • Koordinaciona jedinjenja prelaznih elemenata
 • Hemija čvrstog stanja i nauka o materijalima (spineli, pirohlori, oksidi bizmuta i nekih d-elemenata, mikro- i mezoporozni materijali, kompozitni materijali, mehanohemijske reakcije, fotokatalitička aktivnost itd.)
 • Minerali (sulfidi i sulfosoli)
 • Rendgenska strukturna analiza (monokristali, polikristalni i polimerni materijali, primena Ritveldove metode)
JelenaRogan

Dr Jelena Rogan

Vanredni profesor
rogan@tmf.bg.ac.rs

 • Sinteza i karakterizacija kompleksa prelaznih metala
 • Hemija čvrstog stanja
 • Kristalografija (rendgenska strukturna analiza monokristala, polikristalnih i polimernih materijala)
 • Nauka o materijalima
AleksandraDapcevic

Dr Aleksandra Dapčević

Docent
hadzi-tonic@tmf.bg.ac.rs

 • Određivanje kristalne strukture polikristalnih materijala (primena rendgenske difrakcije praha i Ritveldove analize)
 • Ispitivanje termičkog ponašanja različitih materijala (primena termogravimetrijske i diferencijalne termijske analize)
 • Sinteza i karakterizacija keramičkih materijala
LidijaRadovanovic

Lidija Radovanović

Istraživač-saradnik
lradovanovic@tmf.bg.ac.rs 

 • Rendgenska strukturna analiza
 • Koordinaciona hemija
JelenaZdravkovic

Jelena Zdravković

Istraživač-saradnik
jtanasijevic@tmf.bg.ac.rs

 • Koordinaciona hemija
 • Primenjena kristalografija
 • Nauka o materijalima
BojanaSimovic

Bojana Simović

Istraživač-saradnik
bojanasimovic@imsi.bg.ac.rs

 • Hidro- i solvotermalna sinteza fotokatalitički aktivnih materijala
 • Karakterizacija materijala: rendgenska difrakcija praha, termijska analiza, ultravioletna-vidljiva spektroskopija
 • Primena fotokatalizatora u razgradnji raznih organskih zagađujućih materija

Raspoloživa oprema

 • Rendgenski difraktometar za prah Ital Structure APD 2000
  Rendgenska (Cu) cev: Umax = 60 kV, Imax = 60 mA;
  Visokotemperaturna komora Anton Paar HTK16 sa mogućnošću zagrevanja do 1600 ºC.

DifraktometarPrah

 

 • Simultani TGA/DSC uređaj za termičku analizu TA Instruments SDT Q-600
  Osetljivost vage: 0,1 mg;
  Temperaturni opseg: od sobne temperature do 1500 ºC;
  Brzina zagrevanja: 0,1 – 100 ºC/min;
  Osetljivost DTA: 0,001 ºC;
  Lončići otvorenog tipa: platina i aluminijum-oksid.

TGA

 

 • Planetarni kuglični mlin Retsch PM 100
  Posude i kuglice: cirkonijum-oksid, nerđajući čelik i volfram-karbid;
  Zapremina posuda: 250 i 500 ml;
  Prečnik kuglica: 3, 5, 10 i 15 mm;
  Brzina obrtaja: 100 – 650 min–1.

Mlin

Istorijat

Prva istraživanja na Tehnološko-metalurškom fakultetu Univerziteta u Beogradu u oblasti kristalografije otpočela je na Katedri za metalurgiju dr Mileva Rogulić i nešto kasnije dr Jelica Mišović na Katedri za analitičku hemiju (1924−2010). Doprinos razvoju kristalografije u oblasti legura i elektronskoj mikroskopiji dao je i dr Velimir Radmilović sa Katedre za metalurgiju. Međutim, glavni kristalografski centar na Tehnološko-metalurškom fakultetu formira se na Katedri za opštu i neorgansku hemiju, pod rukovodstvom dr Dejana Poletija. Dr Dejan Poleti daje veliki doprinos razvoju Srpskog kristalografskog društva kao potpredsednik u perodu od 1995. do 2004. godine. Prvi saradnik mu je dr Jelena Rogan, sadašnji sekretar Srpskog kristalografskog društva.

Istraživačka grupa, koju i danas vodi dr Dejan Poleti, bavi se sintezom, karakterizacijom i rendgenskom strukturnom analizom kompleksa prelaznih metala i organsko-neorganskih hibrida. Izučavaju se oksidni sistemi tipa spinela, dopirani oksidi bizmuta, kao i feriti čije su čestice nano dimenzija. Nanomaterijali za veoma različite namene na bazi oksida cinka, titana, cerijuma i drugih metala sintetišu se savremenim mehanohemijskim i hidrotermalnim postupcima.