Dr Tamara Đorđević

Viši naučni saradnik
Institut za mineralogiju i kristalografiju, Fakultet za geologiju, geografiju i astronomiju, Univerzitet u Beču

Datum i mesto rođenja: 24. 9. 1976, Beograd, Srbija
e-mail: tamara.djordjevic@univie.ac.at

Obrazovanje

 • 10/2001. Diplomirani inženjer geologije za mineralogiju i kristalografiju, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • 06/2005. Doktor prirodnih nauka – mineralogija i kristalografija, Institut za mineralogiju i kristalografiju, Univerzitet u Beču, Austrija
 • 12/2005. Nostrifikacija diplome doktora prirodnih nauka iz oblasti mineralogije i kristalografije stečene na Univerzitetu u Beču – doktror tehničkih nauka u oblasti geologije, Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Naučna i akademska zvanja

 • Naučni saradnik, 07/2007. Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu
 • Viši naučni saradnik, 03/2013. Rudarsko-geološki fakultet, Univerzitet u Beogradu

Oblasti naučnog istraživanja

 • Rendgenska difrakcija na monokristalu i rendgenska strukturna analiza
 • Kristalografija i kristalohemija sekundarnih minerala fosfora, sumpora, arsena i vandijuma i neorganski supstanci (okso-soli arsena, vandijuma i fosfora)
 • Rast kristala metodama hidro- i jono-termalne sinteze
 • Mineralogija zaštite životne sredine (mineralogija otpadnih materijala rudnih ležišta)
 • Hemija čvrstog stanja (uticaj strukture na fizičke osobine materijala; magnetni materijali)
 • Infracrvena i Ramanova spektroskopija kao pomoćne metode strukturnoj karazkterizaciji; kratke vodonične veze i infracrveni spektri

Nastava (Kursevi)

 • 09/2015-2/2016 Mineralogija otpadnih materijala rudnih ležišta: karaktrizacija i tretman, Univerzitet u Beču (na engleskom i nemačkom jeziku)
 • 3/2014 – 9/2014 Primenjena mineralogija II, Univerzitet u Beču (na engleskom i nemačkom jeziku)
 • 9/2013 – 2/2014 Nauka o materijalima za mineraloge, Univerzitet u Beču (na nemačkom jeziku)
 • 9/2013 – 2/2014 Metode sinteze u mineralogiji, Univerzitet u Beču (na nemačkom jeziku)
 • 9/2007 – 2/2008 Matematička kristalografija, Univerzitet u Beču (na engleskom jeziku)
 • 1/2006 – 6/2006 Hidrotermalna sinteza, Univerzitet u Beogradu ( na srpskom jeziku)
 • 2007-sada Mentorstvo i ko-mentorstvo master i doktorskih studenata

Odabrane reference (od 2011. godine)

 • Đorđević, T., Wittwer, A., Jagličić, Z. and Djerdj, I. (2015): Hydrothermal synthesis of single crystal CoAs2O4 and NiAs2O4 compounds and their magnetic properties. RSC Advances, 5, 18270-18278.
 • Đorđević, T. and Karanović, Lj. (2014): A new anion-deficient fluorite-related superstructure of Bi28V8O62. J. Solid State Chem., 220, 259-269, DOI: 10.1016/j.jssc.2014.09.010.
 • Đorđević, T. and Kolitsch, U. (2013): Five-coordinate Cd in the crystal structure of triploidite-type Cd2(AsO4)(OH). Mineral. Pet., 107, 243-251, DOI: 10.1007/s00710-012-0235-5.
 • Stojanović, J., Đorđević, T., Karanović, Lj. (2012): Structural features of two novel alluaudite-like arsenates Cd1.16Zn2.34(AsO4)1.5(HAsO4)(H2AsO4)0.5 and Cd0.74Mg2.76(AsO4)1.5(HAsO4)(H2AsO4)0.5. J. Alloys Compd., 520, 180-189, DOI: 10.1016/j.jallcom.2012.01.002.
 • Đorđević, T. (2011): Ba(ZnAsO4)2×H2O, a non-centrosymmetric framework structure related to feldspar. Eur. J. Mineral., 23, 437-447, DOI: 10.1127/0935-1221/2011/0023-2100.